fbpx

Studie účinnosti Precizních mikrobů u psů a koček

precizni mikroby2Během října a listopadu 2022 jsme provedli 28mi denní terénní ověření přípravku Precizní mikroby u psů a koček. 

Praktičtější představu o účincích přípravku můžete získat ze samostatných článků obsahujících konkrétní recenze majitelů kteří se testování zúčastnili, včetně fotografií testovaných zvířat (viz. recenze psů, recenze koček).

Tento detailní článek se zabývá statistickým zhodnocením výsledků a detailnějším rozborem studie. Je určen spíše odborníkům z řad veterinárních lékařů a majitelů zvířat.

Než se pustíme do detailního rozboru (vhodné pro otrlé povahy milující přehršel informací), chceme na tomto místě poděkovat všem našim testujícím majitelům za jejich spolupráci, poskytnuté informace a trpělivost s naší organizací. Průběh studie byl, vzhledem k významně vyššímu zájmu než jsme očekávali, místy poznamenán organizačními zmatky. 

Věříme však že přínosy používání pro valnou většinu zúčastněných významně převyšovaly tyto případné komplikace. 

 

 


STRUČNÉ SHRNUTÍ:

Cíl studie:

Vyhodnotit změny v četnosti a intenzitě klinických projevů dysbiozy u psů a koček během 28mi denní kůry. Jednalo se zejména o pacienty trpící na průjmy, plynatost, nechutenství aj. klinicky hodnotitelné projevy střevní nerovnováhy. Doplňkově byly hodnoceny vlivy na celkový zdravotní stav pacienta (srst, kůže, psychika, kondice). 

Shrnuté výsledků:

Skupina A: KOČKY 

14 hodnocených /14 pozitivních, 0 negativních.

 • u skupiny koček jsme zaznamenali výsledky přesahující naše očekávání. Zvířata, kterým byla PM podána, zaznamenala ve všech případech zlepšení klinického stavu během testování. (tab. 12 a 14). 
 • rychlost nástupu byla od jednoho do tří týdnů (tab. 11)
 • nadpoloviční většina majitelů vnímala zlepšení i v dalších oblastech mimo trávení, zejména v kvalitě srsti a příjmu potravy (tab. 14)
 • majitelé koček upřednostnili podání přípravku stříkačkou přímo do tlamy (70%). Lehce nadpoloviční část zvířat byla ochotna přijímat přípravek zamíchaný také do krmiva, ale velká část majitelů tuto variantu nezkusila (tab. 9).

Jediným otazníkem u koček je po testování chutnost – což bylo ale předem očekáváno (tab.9). Přípravek je fermentovaný a zvířata si na jeho chuť musí občas zvyknout. U koček je tento fenomén silnější než u psů. Výhodou PM je nicméně jejich tekutá forma, což umožňuje majitelům podat přípravek zvířeti injekční stříkačkou přímo do tlamy. 

Z celkově dodaných 16ti Výstupních dotazníků jsme museli vyloučit 2 pacienty, jejichž majitelům se nepodařilo přípravek zvířeti podat - nezkusili aplikaci prostřednictvím stříkačky a zvíře samovolně nepřijalo přípravek z potravy. 

2 majitelé byli ze studie vyloučeni, protože nevyplnili Výstupní dotazník.

 

Skupina B: PSI 

18 hodnocených/ 16 pozitivních, 2 negativní

 • u skupiny psích pacientů jsme zaznamenali v podstatě  bezproblémové přijímání přípravku (tab. 9)
 • většina majitelů (88%) vnímala pozitivní změny po podání přípravku, 2 majitelé uvedli negativní výsledek v některém z parametrů (tab. 12 a 14). 
 • rychlost nástupu byla v nadpoloviční většině (56%) do jednoho týdne (tab. 11). 
 • téměř polovina majitelů (44%) vnímalo po 28mi dnech zlepšení i v některém z doprovodných parametrů jako je kvalita srsti či psychika zvířete (tab. 14 a otázka 15).

 

U skupiny psů jsme v několika případech zaznamenali po nasazení přípravku zvýšení projevů plynatosti a kručení v břiše. Toto dočasné zhoršení projevu interpretujeme na základě zkušenosti jako důsledek krátkodobé změny rovnováhy ve složení střevní mikroflory v důsledku podání přípravku. U koček nám majitelé tento projev nereportovali. Dočasné, krátkodobé zhoršení po podání pozorujeme ve zvýšené míře například i u koní. Spolupráce a trpělivost majitele je v takovém případě klíčová. 

Pokud dojde ke zvýšené plynatosti po nasazení přípravku, ale zvíře netrpí nechutenstvím, přijímá potravu i vodu, a netrpí křečemi, je nutné tuto fázi terapie vnímat jako dočasný stav který je třeba „vydržet“. Pro zmírnění projevů je vhodné upravit dávkování. Doporučujeme denní dávku rozdělit do dvou menších na ráno a večer, případně celkovou dávku snížit o 20-30%, do doby než projevy vymizí. 

K ukončení podávání přípravku bychom majitele vyzvali tehdy, pokud by projevy plynatosti byly spojeny s křečemi a nechutenstvím. Žádný takový případ u malých zvířat se nicméně v rámci studie (ani během naší dosavadní zkušenosti s přípravkem na trhu v ČR) zatím nevyskytl.

Tato komplikace se týkala celkem 5ti případů z 23. 2 majitelé ukončili testování samovolně jakmile došlo k uvedenému projevu, aniž by kontaktovali Koordinátora studie pro konzultaci. U 2 zvířat došlo cca po týdnu k úpravě a zlepšení stavu. 1 pacient se do konce testování potíží nezbavil, a došlo u něj ke zhoršení projevů u v průjmu. Tohoto pacienta jsme odkázali k veterinárnímu lékaři pro další vyšetření. 


DETAILNÍ INFORMACE:

Design a průběh studie: do testování jsme přijímali zvířata na základě Registračního dotazníku vyplněného majitelem. Majitelé přihlásili více než 200 zvířat. 

Z této skupiny jsme vybrali 30 psů a 30 koček tak, aby vznikly pokud možno homogenní skupiny s dostatečně četnými a intenzivními projevy střevní dysbiozy (opakované a chronické průjmy, nadýmání, nechutenství, …). Do studie jsme nezahrnovali pacienty, u nichž jsme na základě Registračního dotazníku vyhodnotili nutnost kontroly  veterinárním lékařem, kterou jsme v této online formě nebyli schopni zajistit. 

Zahrnuli jsme maximálně 2 zvířata od jednoho majitele, aby byla zajištěna dostatečná variabilita výsledků.

Majitelé museli pro každé testované zvíře vyplnit Vstupní dotazník před nasazením přípravku, a výstupní dotazník po ukončení testování. 

Vstupní dotazník byl zaměřen na anamnézu pacienta, jeho aktuální klinický stav a určoval metodiku a průběh testování pro majitele. Z vybrané skupiny byly na základě Vstupního dotazníku vyloučena některá zvířata, u nichž byly identifikovány rizika znehodnocení výsledku (komorbidity, akutní rizikové stavy vyžadující veterinární intervenci). Do studie tak vstoupilo celkem 23 psů a 18 koček.

Výstupní dotazník byl zaměřen na zhodnocení vlivu na klinické projevy dysbiozy u testovaných pacientů majitelem. Hodnocení probíhalo individuálním posouzením změny konkrétního parametru (viz grafy níže). Výsledky terénního ověření proběhly na finální skupině 18ti psů a 14ti koček. 

Ne všichni majitelé vyplnili Výstupní dotazník, několik pacientů také muselo být z testování vyřazeno z důvodu zásadní změny podmínek během testování (v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění), případně zásadního nedodržení metodiky testování (zásadní nedostatky v podávání přípravku a dávkování přípravku).

Výstupní dotazník zahrnoval soubor otázek sledujících 4 sekce: 

 • průběh celého období testování (případné změny v prostředí a chovu pacienta, onemocnění, stres apod).
 • chutnost a příjem Precizních mikrobů zvířetem, pravidelnost podávání a dávkování přípravku
 • zhodnocení klinických projevů dysbiozy majitelem (průjmy a konzistence stolice, plynatost, …)
 • zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta (příjem potravy, kvalita srsti, stres a sociální interakce)

 

Závěr:

 • Z hlediska výsledků jsme získali z našeho pohledu validní data, vhodná pro prezentaci zejména odborné veřejnosti. Testované skupiny byly v rámci možností relativně velké na to, aby nám ukázaly potenciál přípravku, a současně nás nasměrovali k dalším otázkám a komplikacím, na které bude nutné se zamšřit v budoucnu.
 • Zásadní otázkou z hlediska funkce je nastavení dávkování přípravků u psů, tak aby nedocházelo k přechodnému zvýšení projevů plynatosti během terapie. Tento projev je logickým důsledkem intenzivního nástupu účinku ve střevě, jež se projevuje kompeticí bakterií a jejich zvýšenou produkcí plynů. U majitelů však tento projev logicky vede k interpretaci vnímané jako zhoršení stavu a k ukončení léčby. 
 • Studie nám ukázala další možnosti a potenciál přípravku, zejména co se týká vlivu na celkovou kondici a stav zvířat (psychika, srst, kožní problémy, imunita). 
 • Provedené terénní pověření bylo první které jsme realizovali formou online dotazování. Tato nová metoda získávání a vyhodnocování dat přinesla některé nové poznatky zejména co se týká organizace. Vedle velkého potenciálu pro další studie které plánujeme nám přinesla i některé organizační poznatky, jež bude nutné zohlednit v dalších testováních.

 

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY TESTOVANÝCH SKUPIN

Pozn.: Níže uvedené grafy zahrnují klíčové otázky na majitele týkající se výsledků přípravku. Precizní mikroby. Nejsou zahrnuty otázky sledující např. změny prostředí během testování, metodiku či organizaci studie.

1. Příjem přípravku zvířetem

Vysvětlení: každý majitel volil odpověď u každé varianty podání (součet odpovědí řádku = počet hodnotitelů).

Skupina KOČKY: 8/14ti zvířat (56%) přijímalo v krmivu, 10 zvířat (75%) stříkačkou do tlamy. 

tab1

Skupina PSI: všechna zvířata přijala přípravek v krmivu, 14/18ti zvířat (78%) přijímalo přípravek v krmivu samostatně, 4 si musela zvyknout (majitel nejprve použil stříkačku nebo nechal zvířeti krmivo delší dobu k dispozici).

tab2

2. Rychlost nástupu účinku a vliv přípravku na trávení zvířete:

Vysvětlení: u rychlosti nástupu (otázka č.11) každý majitel vybíral z nabízených POUZE JEDNU odpověď (součet všech odpovědí = počet hodnotitelů).

U hodnocených změn (otázka č.12) majitel volil odpověď u každého parametru (součet odpovědí na řádku = počet hodnotitelů). Varianta NELZE POSOUDIT vyjadřuje skutečnost že problém se během testování neprojevil, ale jeho absenci majitel není schopen dát do souvislosti s Precizními mikroby (např. zvíře několikrát do roka má epizodu průjmů, ale ne tak často aby jejich absence po 28 dní prokazovala pozitivní vliv testovaného přípravku).

 

Skupina A: KOČKY

Pacienti byli rozděleni do zhruba 3 skupin z hlediska vnímání rychlosti nástupu– 35% vnímalo změny do týdne, 43% do dvou týdnů, 21% do 3 týdnů.

tab3

U zvířat které měly před vstupem do studie konkrétní problém v oblasti trávení majitelé hodnotili změny v kvalitě trávení v drtiví většině pozitivně. Nejhorší dosažený výsledek v jakémkoli parametru byla odpověď „Nevnímám rozdíl“. U žádného z pacientů ve skupině „kočky“ během studie nedošlo ke zhoršení v jakémkoli parametru. 

tab4

Skupina B: PSI

U testovaných psů byla rychlost nástupu majiteli hodnocena více nevyrovnaně ve srovnání se skupinou koček. Nadpoloviční většina majitelů (56%) zaznamenala změny během týdne. 22%, resp. 11% majitelů vnímalo nástup během dvou, resp. 3 týdnů. 2 majitelé (11%) během 4 týdnů nezaznamenalo změnu.

tab5

Vliv na kvalitu trávení byl opět v drtivé většině (88% pacientů) hodnocen pozitivně, ve všech případech více než v jednom ze sledovaných parametrů.

U skupiny psů jsme však zaznamenali mimo pozitivních výsledků na trávení i 2 výsledky negativní. Jednalo se o pacienty jejichž majitelé vnímali zhoršení stavu v parametru „občasná kašovité stolice“ v kombinaci s jedním z parametrů zaměřených na plynatost/odchod plynů. 

V případě jednoho z pacientů se problémy s plynatostí a průjmem zhoršily až během 3 týdne testování, a do ukončení nedošlo k jejich zmírnění. U druhého pacienta se jednalo o průběžné projevy během testování. Vzhledem k online metodice testování se nepodařilo zjistit konkrétní příčinu této změny, z uvedených informací víme že se jedná o zvířata odčervená, s vhodnými podmínkami chovu. 

tab6

3. Další vnímané změny:

Vysvětlení: každý majitel volil odpověď u každého parametru (součet odpovědí na řádku = počet hodnotitelů). Varianta NELZE POSOUDIT vyjadřuje skutečnost, že problém se během testování neprojevil, ale jeho absenci majitel není schopen dát do souvislosti s Precizními mikroby (např. zvíře několikrát do roka má epizodu průjmů, ale ne tak často aby jejich absence po 28 dní prokazovala pozitivní vliv testovaného přípravku).

Jako doplňující informace jsme od majitelů získávali jejich hodnocení na celkový zdravotní stav a kondici zvířete. Jednalo se o doplňující parametry sledování, určené zejména k nasměrování dalších terénních ověření. 

V těchto parametrech je nutné si uvědomit že se jedná o komplexní stavy, jejichž kvalitativní změna zpravidla není příliš rychlá. Proto nás poměrně překvapila četnost pozitivních výsledků zejména v oblasti „Kvalita srsti“ a a u koček také v parametru „Psychika“. Velmi pozitivně vyšel parametr „Příjem potravy“. 

Na základě Výstupních dotazníků jsme zaznamenali trend kdy více změn vnímali majitelé zvířat v „indoor“ chovu. Předpokládáme že hodnocení majitele je v těchto případech snazší díky intenzivnějšímu styku se zvířetem v jedné společné domácnosti. Tomuto trendu odpovídá i celkově menší vnímání změn u skupiny B-psi, kde byl významně větší podíl zvířat v outdoor chovu. Hodnocení pak mohlo být tímto ovlivněny (v obou směrech) pokud byly změny méně patrné.

Skupina A:KOČKY

tab7

tab71

Skupina B: PSI

tab8

tab81

 

4. Zájem pokračovat v podávání

Jako poslední relevantní parametr vnímáme zájem majitele pokračovat v podávání přípravku i po ukončení testování.

Z celkového počtu 32 majitelů v obou skupinách plných 29 uvedlo zájem přípravek v budoucnosti dále používat, několik majitelů již přípravek zakoupilo k dalšímu podvání. Pouze 3 majitelé uvedli variantu „Spíše ne“. Z těchto 3 nicméně 2 projevili ochotu doporučit přípravek jiným chovatelům, pro které může být z jejich pohledu vhodnější.

Skupina A: KOČKY

tab9

tab91

 Skupina B: PSI

tab10

tab101